Disclaimer


Disclaimer


De logo's en andere content die eventueel op de website staan zijn beschermd. Het is niet toegestaan om deze content in welke vorm dan ook en logo's te kopiëren of door te sturen. Een inbreuk op onze rechten zal worden vervolgd. In geval van een inbreuk op onze rechten zal je aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wij dientengevolge lijden. 

Gameprofit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Gameprofit. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. 
Niets van deze site mag zonder toestemming van Gameprofit worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden tenzij dit door Gameprofitl is aangeboden cq. schriftelijk is bevestigd. 
Alle auteursrechten, alle rechten van intellectueel/industrieel eigendom en alle gegeven e-mailadressen en overige content door of namens Gameprofit binnen de Gameprofit.nl site, blijven eigendom van Gameprofit, evenals het recht om daarvan gebruik te maken. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Gameprofit is het niet toegestaan om door vervaardigde Gameprofit grafische ontwerpen, logo's, geplaatste content en verkregen content etc., door derden te laten reproduceren, bewerken of vermenigvuldigen, dan wel enig recht dienaangaande aan derden over te dragen. 

Gameprofit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie (content en doorlinks) op de website van Gameprofit. Gameprofit behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Gameprofit. 

Voor vragen/opmerkingen kunt u een email sturen naar info@GameProfit.nl