Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van gameprofit.nl (hierna: Gameprofit) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn ook via internet te raadplegen, www.gameprofit.nl 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Gameprofit zijn vrijblijvend en Gameprofit behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Gameprofit. Gameprofit is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gameprofit dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Gameprofit. 
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Gameprofit gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Gameprofit. 
Artikel 4. Levering 
4.1 De door Gameprofit opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 
4.3 Zendingen verzonden zonder verzekering cq aangetekend zijn geheel op risico van klant. Verloren, niet aangekomen zendingen worden niet vergoed.
Zendingen aangetekend of met pakket zegel die verloren of beschadigd arriveren worden altijd kosteloos vergoed. 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Gameprofit verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Gameprofit geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
6.2 Gameprofit garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Gameprofit daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gameprofit de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Gameprofit te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 
Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Gameprofit, dan wel tussen Gameprofit en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Gameprofit, is Gameprofit niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gameprofit. 
Artikel 9. Overmacht 
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gameprofit in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gameprofit gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gameprofit kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
Artikel 10. Diversen 
10.1 Indien u aan Gameprofit schriftelijk opgave doet van een adres, is Gameprofit gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Gameprofit schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
10.2 Wanneer door Gameprofit gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gameprofit deze Voorwaarden soepel toepast. 
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gameprofit in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gameprofit vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
10.4 Gameprofit is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
Artikel 12. Bedrijf en Contact 
12.1 Gameprofit maakt bij zijn bedrijfvoering alleen gebruik van internet en heeft om deze reden geen bezoekadres. 
12.2 Klachten, vragen of opmerkingen kunnen schriftelijk danwel via email bekend gemaakt worden, gebruikt u hiervoor ons contact adres of emailadres. Vermeld (indien mogelijk) uw ordernummer en achternaam in uw schrijven.